ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหญ่
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 9 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25631,8546,24141,2618,380--------57,736
2562-----2595615494468531,2354,2328,135
ยอดยกมาตั้งแต่ 14 พ.ย. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   65,871
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี