หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
คำขวัญประจำตำบล
สามเกจิดัง วังพญายิ่งใหญ่
แหล่งข้าวมะลิ สามหมื่นไร่
ประเพณีไทย กวนข้าวทิพย์
วิสัยทัศน์ อบต.วังใหญ่
"คุณภาพชีวิตและสังคมดี
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล"
วัดตะเฆ่ค่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
นายสุวัฒน์ ล่าเพ็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
Activities
 
กิจการสภา
Council
 
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 713 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 117 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.108- [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 149 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.108-02 สายบ [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 162 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาโครงการวางท่อจำนวน 8 โครงการ [ 5 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 188 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว747  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว729 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว737 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน กต. มท 0816.3/ว739  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4820-4864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4733-4808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
 
 
นว 0023.3/ว8865  ขอเชิญร่วมอบรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว8870 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุด เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 1)  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8875 การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8877 แจ้งแบบรายการผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8871 การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.5/ว8911 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.1/ว9020 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8945 คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว8944 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8947 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว8751 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564)  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8828 ประชาสัมพันธ์การยื่นโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8831 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินฉุกเฉินในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อการประกอบอาชีพ [ แนบ1 ]  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.5/ว8808 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534ฯ  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.5/384 การจัดสรรเงินค่าหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.5/8748 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.5/ว8747 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.5/ว8806 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว8837 ขอข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ [ แนบ1 ]  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว8664 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [ แนบ1 ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
 
 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว1511 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว1484 เรื่อง ข้อให้รายงานข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยา [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่เปิน ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 6 รายการ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สระทะเล แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับปรีะชาชน [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.ทุ่งทอง แผนการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินคนพิการฉุกเฉินในสถานการณ์ covid-19 เพื่อประกอบอาชีพ จำ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากอนามัย ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชา [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.15/ว 1632 ลว.16.04.64 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบป [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 

กระดานสนทนา
   
 


จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลวังใหญ่ ประจำปี 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลวังใหญ่ ประจ [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธี [ 11 มิ.ย. 2563 ]

   
 
   
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันว่างใหมครับ (1 เม.ย. 2564)    อ่าน 367  ตอบ 1  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (25 มี.ค. 2564)    อ่าน 105  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (25 มี.ค. 2564)    อ่าน 35  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังใหญ่ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ตำบลวังใหญ่

ประเพณีพื้นบ้าน การแสดงลาวครั่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-789-1805
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 โทร : 081-888-9401 โทรสาร : 056-217-467
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 2,678,950 เริ่มนับ 14 พ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10