หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
คำขวัญประจำตำบล
สามเกจิดัง วังพญายิ่งใหญ่
แหล่งข้าวมะลิ สามหมื่นไร่
ประเพณีไทย กวนข้าวทิพย์
วิสัยทัศน์ อบต.วังใหญ่
"คุณภาพชีวิตและสังคมดี
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล"
วัดตะเฆ่ค่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
นายสุวัฒน์ ล่าเพ็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
Activities
 
กิจการสภา
Council
 
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 683 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 97 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.108- [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 121 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 128 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาโครงการวางท่อจำนวน 8 โครงการ [ 5 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 162 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว367  [ 24 ก.พ. 2564 ]
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว366  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว364 [รายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว358  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว363  [ 23 ก.พ. 2564 ]
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว343  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว354  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กศ. มท 0816.1/ว341  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว353  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว352  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว342  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.3/ว338  [ 22 ก.พ. 2564 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว348  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว335 [รายชื่อ] [แบบรายงาน]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว326  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16 - 60 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว344 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้่ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web conference) ฯ กพส. มท 0810.7/ว333  [ 19 ก.พ. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2  [ 19 ก.พ. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว336  [ 19 ก.พ. 2564 ]
 
 
นว 0023.5/ว4729 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.4/ว4728  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.3/ว207 ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่ามอบรมสัมนาวิชาการหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.3/4736 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก้อสร้าง พ.ศ. 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.5/ว4605 การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.3/ว4573 ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.3/4641 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อละหน่วยกำกับติดตามระดับจังหวัด  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.3/ว4624  ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของ UNDP  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.3/4564 แผนการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.3/4562 การจัดการประกวด Thailand Energy Awards 2021  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.3/4625 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.5/4632 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.5/4631 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.5/4630 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.3/4615  ขอเชิญประชุม กลุ่ม Clusters บริหารจัดการขยะนครสวรรค์  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.3/4617 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.4/ว4686 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.5/ว199  แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4424 โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.1/ว4466 ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
 
 
ทต.เก้าเลี้ยว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวนำเด็กเข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ [ 26 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 99 
อบต.นครสวรรค์ออก ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.นครสวรรค์ออก การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 กุม [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 10 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ดส ที่ นว 0023.14/ว 938 ลว.25.02.64 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 19 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 939 ลว.25.02.64 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไท [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 15 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 940 ลว.25.02.64 ขอส่งหนังสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 16 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 934 ลว.25.02.64 แผนการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังห [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 14 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 941 ลว.25.02.64 ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่ามอบรมสัมน [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 14 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 942 ลว.25.02.64 ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชี [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 13 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ดส ที่ นว 0023.14/ว 943 ลว.25.02.64 การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 14 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 935 ลว.25.02.64 การจัดการประกวด Thailand Energy Awards 2021 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 14 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 936 ลว.25.02.64 แนวทางการฝึกอบรมภายให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ อบต.หนองกรด ขัดข้อง ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือแทน [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 12 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 937 ลว.25.02.64 ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 12 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 

กระดานสนทนา
   
 


จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลวังใหญ่ ประจำปี 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลวังใหญ่ ประจ [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธี [ 11 มิ.ย. 2563 ]

   
 
   
 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 55  ตอบ 0  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันว่างใหมครับ (18 ธ.ค. 2563)    อ่าน 316  ตอบ 1  
Smart CCTV By TOT (28 เม.ย. 2563)    อ่าน 191  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังใหญ่ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ตำบลวังใหญ่

ประเพณีพื้นบ้าน การแสดงลาวครั่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-789-1805
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 โทร : 081-888-9401 โทรสาร : 056-217-467
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 2,062,967 เริ่มนับ 14 พ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10