หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 
 
นายสุวัฒน์ ล่าเพ็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"คุณภาพชีวิตและสังคมดี มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล"
 
วิสัยทัศน์ อบต.วังใหญ่  
 
 
พันธกิจ
 

จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและน้ำในการอุปโภค - บริโภค ที่เพียงพอ

ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม

ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้เสริม

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข

จัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด

พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ

สนับสนุนและจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ

ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน
 
ยุทธศาสตร์
 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
กลยุทธ์
 
 
 

พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง

พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค

ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาน

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง

ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

ส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย และสารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ส่งเสริมการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

พัฒนาบำรุงรักษา ดินและน้ำ

ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชน

เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของยาเสพติดทุกชนิดในชุมชน

รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เสพยาเสพติด ให้คืนสู่สังคมในสภาพปกติ
 
 
 

  WANGYAI SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-789-1805
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 โทร : 081-888-9401 โทรสาร : 056-217-467
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 12,113,425 เริ่มนับ 14 พ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10